tisdag 15 januari 2008

Klimatförändring, miljögifter och småfåglar

Aftonbladet skriver angående småfågelsituationen i Falsterbo med tydlig hänvisning till Rachel Carsons bok Tyst vår om att "klimatförändringar och gifter får flera fågelarter att fly Sverige".

Till att börja med kan man då ta en titt på vad som hänt på senare år med de miljögifter som är kända för att drabba fåglar:

Nedfallet av kadmium (pdf) i Sverige var 1995 en fjärdedel av nedfallet 1980.

Kvicksilvertillförseln har gått från mer än 9100 ton 91/92 till 435 ton 2003

DDT- och PCB-användningen har minskat kraftigt:


Och angående Falsterbofåglarna så finns en rapport (pdf) från 2007 gällande just småfåglarna i Falsterbo, med bland annat citatet: "Helt annorlunda är skillnaden mellan 1990- och 2000-talen. De kraftiga minskningarna har upphört och i en del fall t.o.m. ersatts av en svag ökning" och en genomgång av arterna som Aftonbladet tar som exempel på arter som minskar:

Ändrade rutiner för djurhållning och stallhygien har påverkat beståndet [av ladusvala] negativt, dels genom minskad födotillgång men också genom att fåglarna utestängs från djurstallarna.

Trenden är signifikant negativ men under 2000-talet har [näktergalen] blivit något mera frekvent. Samma utveckling ses i Svensk Häckfågeltaxering.

Stenskvättan är knuten till mer eller mindre steniga biotoper, framför allt för att där kunna gömma sitt bo. Därtill vill den ha kortbevuxen mark för födosök. På stengärdsgårdarnas tid var arten vanlig i jordbrukslandskapet, numera är den nästan försvunnen.

Gällande svartvit flugsnappare, trädgårdssångare och lövsångare är beståndet visserligen långt under toppnoteringarna (precis som för arterna ovan), men samtliga bestånd är konstanta/svagt stigande sedan många år.

Alltså, kraftigt minskade miljögifter och en småfågelstam som i stort ser välmående ut, med minskningar främst beroende på förändringar som inte har något med klimatet att göra.

Men man förstår ju att Aftonbladet hade bråttom - ett superscoop som Falsterbos eventuellt minskande småfågelpopulation med möjlighet till klimatcitat från en ornitolog är inte direkt något man låter konkurrenterna hinna före med.

Inga kommentarer: