måndag 24 oktober 2011

En skogsuppdatering

Från Forskning.se:

Sedan 1980-talet har virkesförrådet ökat med 26 procent i slutavverkningsskog (i dag 213 skogskubikmeter per hektar) och sju procent i gallringsskog (i dag 134 skogskubikmeter per hektar). Notabelt är en ökning med 56 procent i plant- och ungskog, främst orsakad av att fler grövre träd nu får stå kvar när skogen slutavverkas.
[...]
För att virkesförrådet ska fortsätta att öka måste skogens tillväxt vara högre än den totala avgången av skog, det vill säga avverkningen plus den mängd skog som dör av naturliga orsaker. Skillnaden mellan dessa har minskat under senare år och ligger för närvarande på cirka tio miljoner skogskubikmeter per år på den brukade produktiva skogsmarken. De viktigaste orsakerna till detta är ökade avverkningar och effekter från stormarna Gudrun och Per.

Ur Skogsstatistisk årsbok 2011 (pdf) [samtliga bilder klickbara för förstoring]:
Och:

På produktiv skogsmark (exklusive fridlyst produktiv skogsmark) har sedan år 1998 volymen hård död ved ökat med, i storleksordningen, 50-70 %, arealen gammal skog har ökat med, i storleksordningen, 25-45 % och arealen äldre lövrik skog ökat med, i storleksordningen, 5-20 %.
Virkesförrådets utveckling gällande grova träd 1920-2009:
Och för att uppdatera tidigare diagram:

Sveriges utsläpp av växthusgaser visar på en sjunkande trend och kolförrådet i trädbiomassa ovan jord fortsätter att öka på de ägoslag som traditionellt inventeras i Riksinventeringen av skog.

Växthusgasutsläpp 1990-2009:
Årlig avverkning och tillväxt 1955-2009 (glidande femårsmedeltal):
Och angående världsskogarna:

Världens avskogning under 2000-2010 uppskattas till 5,2 miljoner ha per år. Detta att jämföra med en minskning med 8,3 miljoner hektar per år under perioden 1990-2000. Afrika, Sydamerika och Oceanien fortsätter att ha den största nettoförlusten av skogsmarksareal.

Några tidigare inlägg på temat:
- Skogstillväxten och koldioxiden
- Sveriges växthusgassaldo 1990-2008
- Guld och döda skogar

Inga kommentarer: