tisdag 22 december 2009

Sveriges växthusgassaldo 1990-2008

Naturvårdsverket uppdaterade nyligen siffrorna gällande Sveriges växthusgasutläpp, och oavsett om man anser att antropogen uppvärmning via växthusgaser är ett bekymmer att bry sig om eller ej så är siffrorna intressanta [samtliga diagram klickbara för förstoring]:
Ovanstående siffror, med siffror gällande befolkning (.xls) och BNP (fasta siffror) från SCB omräknade med 1990 som index 100:
De som agiterar för befolkningsminskning ser troligtvis inte på ovanstående trender med blida ögon - ska växthusgasutsläppen minskas med något fast belopp så måste de ju bemöda sig med att ta runt 22 procent fler människor av daga 2008 jämfört med 1990, men för den som står utanför den debatten så bör det vara glädjande att ekonomin blivit närmare 40 procent växthusgaseffektivare och att påverkan per person minskat med runt 18 procent.

Det kan dock noteras att förändringar i markanvändning och skogsbruk inte ingår i ovanstående diagram, men sett till rapporten National Inventory Report 2010 (pdf) så verkar markupptagningen ha en fluktuerande men negativ trend, med bland annat kommentaren: "The forest area has not changed significantly since 1990" (sid 201).

Den trenden förvånade mig, då de stämmer dåligt med tidigare siffror jag sett, exempelvis de som låg till grund för inlägget Skogstillväxten och koldioxiden.

Och som om inte den statistiken skulle vara nog så anger Skogsstatistisk årsbok 2009 (pdf) även (sid 47):

Det kan noteras att den redovisade tillväxtnivån för 1990-talet är något högre än vad som tidigare redovisats av Riksskogstaxeringen. Orsaken är att fel i tillväxtberäkningen upptäckts. Felen har rättats till och nya tillväxter har beräknats. Detta har medfört att de årliga tillväxterna baserade på Riksskogstaxeringen 1993–1998 i tidigare redovisningar har underskattats med ca 2 milj. m3sk.

I rapporten sägs även (sid 49):

Virkesförrådet har ökat med drygt 28 milj. m3sk per år mellan 1995 och 2005.

Och några diagram ur rapporten på temat:
Och för den som föredrar tabeller:
Även Skogsstatistisk årsbok 2009 anger dock en negativ upptagningstrend, så jag antar att Naturvårdsverket hanterat siffrorna korrekt även om jag inte begriper hur det går ihop:
Vidare angående växthusgasåtaganden för framtiden - ur National Inventory Report 2009 (sid 82):

The Swedish parliament has decreed that the mean value of greenhouse gases for the period 2008-2012 shall be at least four per cent lower than the total for year 1990. According to the allocations set by the European Union, however, Sweden is entitled to increase its annual emissions by four per cent during that period.

Sett till ovanstående siffror så bör inte ens det ambitiösa klimatmålet som angivits vara något större bekymmer, men man bör alldeles uppenbart se över ifall verkligen ytterligare tvång på utsläppsminskningar i Sverige är något ekonomiskt försvarbart.

Vidare angående växthusgaser så har Gapminder nu lagt till koldioxidutsläpp i sin databas, vilket är högst välkommet - gällande ovanstående tidsperiod och tillväxtdebatten:
Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Bilar och teknisk utveckling, igen
- Teknisk utveckling i vardagen
- Skogstillväxten och koldioxiden
- Earth Hour utvärderat
- Barnafödande och BNP per capita
- SAS gröna landningar
- Forna öststater bäst på att minska växthusgaser
- Guld och döda skogar
- Internet sparar hundratals miljoner ton koldioxid

Inga kommentarer: