lördag 6 juni 2009

Trafikaspekten av en åldrande befolkning

Jan Söderström, trafikexpert vid SKL på DN debatt:

Det finns en väl förankrad myt att äldre bilförare är en riskgrupp i trafiken. Senare års forskning visar tydligt att så inte är fallet. Statens väg- och transportforskningsinstitut har analyserat olycksstatistiken för äldre bilförare. De råkar visserligen ut för något fler olyckor per kilometer än yngre. Men när man jämför förare med samma årliga körsträcka försvinner skillnaden. Om något visar sig de äldre förarna faktiskt vara säkrare.

Frågan är i mitt tycke högst intressant då befolkningen under en lång period blivit äldre. Från Socialstyrelsen (pdf) [samtliga bilder klickbara för förstoring]:

Dödsfall i samband med trafikolyckor, kvinnor (grön linje är 65-79 år, brun linje är 80+):
Män (dito linjer - notera även den skilda skalan mellan diagrammen):
De äldre åldersgrupperna är alltså redan per capita överrepresenterade vad gäller olyckor, och då visar ovanstående diagram dessutom inte det fenomen som nämns i VTI-rapporten (pdf) som Söderström hänvisar till:

Resandet och antal resor minskar med åldern. Pensioneringen innebär en markant nedgång i det dagliga resandet eftersom antalet arbetsrelaterade resor minskar. Generellt gäller att ju äldre gruppen är, desto mindre är resandet. Jämfört med andra åldersgrupper, kör 75-åringar och äldre mer sällan bil och utnyttjar oftare andra ressätt.

VTI-rapporten vidgar dock perspektivet och tar med såväl antal körkortsinnehavare som transporterad sträcka:
Man bör ha i åtanke att äldre - precis som rapporten anger - tenderar att vara överrepresenterade vad gäller skador och olyckor då deras kroppar helt enkelt inte är lika stryktåliga, men överrepresentationen är tydlig.

Vidare ur DN debatt-artikeln:

I motsats till vad många tror innebär de äldre förarna inte någon ökad risk för andra vägtrafikanter.

Slutsatsen är tagen direkt från VTI-artikeln, men meningar som: "However, all statistical differences disappeared after controlling for certain background variables" formligen osar av vinklad ingång till problemet. Äldre personer har generellt fler fysiska och psykiska nedsättningar (syn, reflexer, koordination, demens, med mera) och är därför sämre bilförare som grupp betraktat. Det känns som en ytterst okontroversiell slutsats, men bör heller inte tolkas som att äldre bör bannlysas ur trafiken enbart baserat på ålder. Bilen innebär frihet, och frihet är något som de gamla har alldeles för lite av. En del av lösningen är - som VTI-rapporten nämner - att se över trafikskyltar, refuger och liknande och en annan att övervaka äldre personers hälsa, men vad som verkar bortglömt är att det i en bättre fungerande marknadsekonomi hade funnits en god marknad i att tillhandahålla inköp och transporter, så att åtminstone mindre lustfyllda transporter sköts av bättre lämpade än individen i fråga, oavsett ålder.

Vad Söderström däremot ska ha plus för är slutsatsen att även om de gamla dör i trafiken så är det bättre att de kör bil eftersom ännu fler hade dött ifall de hade nyttjat något annat transportmedel. Den insikten - Bastiats "that which is not seen", alltså att något annat hade hänt ifall det nuvarande inte hänt - borde vara en grundbult i varje resonemang, men så är tyvärr långt från fallet. Meningen: "Att cykla och promenera är givetvis att rekommendera ur folkhälsosynpunkt, men man måste vara uppmärksam på att risken för en olycka då är väsentligt större" säger vidare en hel del om folkhälsoperspektivet.

Inga kommentarer: