måndag 12 januari 2009

Folkhälsoinstitutet om barnfetmaepidemin

Ur FHI-meddelande från 2009-01-05 (källhänvisningarna länkade i deras meddelande):

Insamlingar har genomförts skolåren 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 och 2006/2007. Datamaterialet pekar sammantaget på en stabil förekomst över perioden kring 4,3 procent med fetma och 22,3 procent med övervikt, inklusive fetma (Lager 2008). De tecken på förändringar som noterades i 2004/2005 och 2005/2006 års insamlingar (Lager 2006, Lager 2007) kvarstår inte efter 2006/2007 års insamling (Lager 2008).

Två andra svenska studier från Göteborg och Stockholms län, som först presenterats vid Läkarstämman 2006, tyder på att förekomsten av övervikt bland barn minskar. Båda studierna gäller barn som är omkring 10 år gamla. Studien från Göteborg visar att förekomsten av övervikt bland flickor minskar från 19.6 procent år 2001/02 till 15,9 procent år 2004/5 (Sjöberg 2008). För pojkar finns inga säkerställda förändringar. Studien från Stockholm län visar att förekomsten av övervikt bland flickor minskar från 22,9 procent år 1999 till 19,7 procent år 2003. För pojkar noteras inga säkerställda förändringar. Enligt SCB:s undersökning av levnadsförhållanden, ULF, har andelen överviktiga 16–19-åriga flickor och pojkar gradvis minskat med början år 2000/01 (SCB 2008).

Det finns inga säkra förklaringar till utvecklingen under de senaste åren. Frågan om övervikt har dock fått stor uppmärksamhet. Många skolor har troligen ökat möjligheter till fysisk aktivitet och utbudet av lämplig kost. Det är åtgärder som har dokumenteras effekt. En svensk studie av 11-, 13- och 15-åringarn år 2006 jämfört med år 2002 tyder på barns intag av grönsaker och frukt har ökat och deras intag av godis och läsk har minskat (Danielsson 2006). Likaledes tyder en svensk studie på att 7-9-åringars fysiska aktivitet har ökat från år 2000 till år 2006 (Raustorp 2007).

Märkligt nog har ingen tidning tagit upp meddelandet under veckan som gått trots det annars aldrig sinande intresset för barnakroppar.

Inga kommentarer: