tisdag 20 november 2007

Psykiatrisk tvångsvård för morgontrött 17-åring

SvD skriver om en 17-åring som åväntar tvångsomhändertagande.

Ur Lag om psykiatrisk tvångsvård:

3 § Tvångsvård får ges endast om
1. patienten lider av en allvarlig psykisk störning,
2. patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård, och
3. patienten motsätter sig sådan vård som sägs i 2 eller det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans samtycke.

Så vad är då denna allvarliga psykiska störing som åsamkar 17-åringen ett oundgängligt behov av kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård? Jo: "Han har isolerat sig från omvärlden och skaffat en icke acceptabel dygnsrytm".

Inga kommentarer: