tisdag 3 mars 2009

Pekka, ser du betesmarken? Nej, träden är i vägen

Från läsvärda bloggen Cornucopia? - ur årets SAM-utskick (huvudblanketten för att söka bland annat gårdsstöd):

I år är det många förändringar för dig som söker stöd
EU har klagat på Sveriges regler för betesmark.
Det har gjort att vi måste ändra reglerna för betesmark igen.
Reglerna skall passa alla.
Det tar därför tid att skriva bra regler.
Reglerna är inte helt klara ännu.
EU tycker också att Sveriges register över jordbruksmarken inte är tillräckligt bra.
När jordbruksmarken inventeras mäter Jordbruksverket hur mycket jordbruksmark du kan söka stöd för.

Så, vad gäller då de nya reglerna? Michael Mann, talesperson i jordbruks-och landsbygdsutvecklingsfrågor för Europeiska kommisionen, i Göteborgsposten:

Utgångspunkten är att man får ha högst 50 träd per hektar. Enligt riktlinjerna för hur denna regel ska tillämpas kan emellertid de svenska myndigheterna låta traditionella halvnaturliga betesmarker omfattas av den här regeln, även om antalet träd överskrider den rekommenderad gränsen på 50 träd per hektar.
/.../
EU-kommissionen har för sin del uttryckligen bekräftat att den här flexibiliteten verkligen gäller, under förutsättning att medlemsstaten i fråga utformar konkreta och kontrollerbara kriterier för hur den här sortens mark ska avgränsas. Just nu håller Sverige på med att utarbeta en ny definition av vad som avses med "naturlig betesmark".
/.../
Enligt de svenska myndigheterna verkar det som om två typer av betesmark - dels alvarbeten på Öland och Gotland, dels vissa skogsbeten - inte längre kommer att berättiga till utbetalningar enligt reglerna för det samlade gårdsstödet.
Å andra sidan kan lantbrukarna få miljöersättningar för sådana betesmarker. Denna möjlighet är en del av EU:s landsbygdsutvecklingspolitik, och stöden betalas ut som en kompensation för särskilda miljöinsatser som lantbrukarna åtar sig att genomföra på sina gårdar. Detta innebär således att EU-stöden kommer att finnas kvar för dessa marker, så att de kan bevaras för framtiden.

Eller i Cornucopias (själv markägare) ord:

Reglerna för hur många träd det får finnas på betesmark är inte heller klara, som det står i EU-bidrag for dummies ovan. Det ryktas att om det rör sig om betesmark med sk särskilda värden (massa små blommor som djuren äter upp, stenmurar etc) så kan man få ha 100 träd per hektar för miljöstödet, men bara 60 om man skall ha gårdsstöd. Men om marken bara har allmänna värden (gräs, veketåg etc), så får det fortfarande bara vara 50 träd. Har jag hört. Om de inte är bärande. Fast jag skall inte tråka ut publiken med att definera bärande. Jo förresten. Träd som har bär, t ex rönn eller oxel, eller träd som står solitärt och med en vid och utsträckt krona, ex gamla ekar. Träd som är under 10cm i brösthöjdsdiameter skall eventuellt också undantas, och om det står flera träd av samma art inom samma kvadratmeter så skall de räknas som ett träd. Kanske.
/.../
Man skall alltså innan den 2:a april ansöka om ersättningar, som man inte vet hur stor arealen är på. Och om den sökta arealen är 10% fel eller mer, utifrån ännu okända inventeringar och definitioner, så får man avdrag på dubbla felet. 15% fel ger ett avdrag på 30%, 60% fel ger ett avdrag på 120% osv.

Michael Manns avslutning av debattinlägget:

Bryssel lyssnar på medlemsländerna och tar hänsyn till deras behov
Jag hoppas att detta framkommer i den svenska debatten.

Inga kommentarer: