tisdag 5 januari 2010

Kadmiumlarm

Svante Axelsson och Emelie Hansson från Naturskyddsföreningen på DN debatt:

Regeringens beslut att vid årsskiftet ta bort skatten på konstgödsel kommer att öka risken för att det cancerframkallande ämnet kadmium hamnar i vår mat. I skatten på konstgödsel ingår två olika punktskatter – på kväve och på kadmium. Båda dessa ämnen har en negativ påverkan på miljön. Kväve orsakar övergödning och utsläpp av växthusgaser, kadmium kan ge allvarliga störningar på människor, djur och natur.

Från Naturvårdsverket [bilderna klickbara för viss förstoring]:
Och motsvarande siffror något stiligare presenterade, från Yara (ett företag som marknadsför sitt gödsel på att det innehåller låga halter av kadmium):
Något säger mig att det inte är så där alldeles överhängande livshotande ifall kadmiumtillförseln via gödsel skulle öka en smula, trots att "cancer" nämns sex gånger i artikeln (en längre och betydligt mer insatt analys av situationen finns här).

Och angående kvävetrenden - från Jordbruksverket:

Nya beräkningar som genomförts av Sveriges Lantbruksuniversitet på uppdrag av Jordbruksverket visar att kväveutlakningen från åkermark har minskat med 7 000 ton kväve mellan 1995 och 2003, vilket motsvarar 12 procent.

För övrigt finns självfallet även ett explicit gratislunchantagande (som formligen osar planekonomicirkel) i artikeln:

Men om det är så att svenska lantbrukare på grund av skatten använder mindre handelsgödsel och att svenskodlad mat därför innehåller lägre halter av det cancerframkallande ämnet kadmium menar vi att detta är en mycket stor konkurrensfördel.

1 kommentar:

Bearwalk sa...

Och för att ytterligare förtydliga hur liten roll skatten har spelat: den infördes efter dessa stora minskningar.

År 1984 infördes särskilda miljöavgifter på gödselmedel och bekämpningsmedel. Sedan år 1995 betecknas dessa pålagor i lagstiftningen som skatter, gödselmedelsskatt respektive bekämpningsmedelsskatt.

Basen för uttag av gödselmedelsavgift var från början innehållet av kväve och fosfor i handelsgödsel. År 1994 slopades avgiften på fosfor. I stället infördes avgift på kadmiuminnehållet i fosforgödselmedel.

- från SOU 2003:9